Juan 1:16: ¿Qué es «la plenitud» (τὸ πλήρωμα) que recibió el autor del cuarto evangelio?

En Juan 1:16está escrito,

Y todos recibimos de su plenitud, y gracia en lugar de gracia.

καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος

Qué es «la plenitud» (τὸ πλήρωμα) de nuestro Señor Jesucristo de la que recibieron el autor y sus compañeros?

usuario862

Comentarios

 • Estoy leyendo Nestlé-Alandia 28 y veo una ὅτι en lugar de su inicial καὶ. Me pregunto qué explica la diferencia en la elección de palabras entre el Textus Receptus y el NA28. –  > Por ktm5124.
2 respuestas
Dick Harfield

La mayoría de las traducciones de la Biblia en inglés ven esto como «from his fullness’ o algo similar. En otras palabras, no es la plenitud lo que se recibe, sino la gracia del Señor. Creo que la Biblia en inglés básico lo expresa mejor (Juan 1:16):

De su medida plena a todos se nos ha dado gracia sobre gracia.

En traducciones como ésta, «plenitud» es una cuantificación de la gracia ilimitada de Dios, de la que recibimos nuestra parte.

La Exposición de MacLaren llega independientemente a la misma interpretación:

La ‘plenitud’ aquí parece significar aquello de lo que el Verbo encarnado estaba lleno, la ‘gracia y la verdad’ que habitaban sin medida en Él; la ilimitada y absoluta plenitud y abundancia de los poderes y glorias divinas que ‘tabernaban’ en Él.

En el mismo enlace, el comentario de Ellicott da esencialmente el mismo significado, pero utilizando palabras algo diferentes.

Comentarios

 • Tienes mucha razón. No puedo creer que me haya perdido el ἐκ. Necesito un poco de café 🙁 Déjame editar el post original. – user862
 • ¿Puedes explicar cómo has llegado a la conclusión de que «‘plenitud’ es una cuantificación de la gracia ilimitada de Dios»? – user862
 • @H3br3wHamm3r81 Sobre tu primer comentario – de nada. Todos cometemos estos errores, yo como cualquiera. (De hecho me preguntaba qué versión de la Biblia estabas citando, ya que no conocía Juan 1:16 en este formato). –  > Por Dick Harfield.
 • @H3br3wHamm3r81 Tu segunda – Las distintas traducciones me dicen, con suerte, lo que los lingüistas expertos sacan del versículo. Otras traducciones, igualmente relevantes, podrían ser capaces de diferentes interpretaciones, pero la Biblia en inglés básico, escrita de forma muy comprensible pero no artificial, dio sentido al versículo y a su contexto en términos que probablemente también reflejaban la intención de las otras traducciones. Para mí, eso dice que la plenitud es «la gracia ilimitada de Dios, de la que recibimos nuestra parte». –  > Por Dick Harfield.
 • Me gustaría premiarte con la mejor respuesta. Pero, necesito que de alguna manera conectes «la gracia ilimitada de Dios» con «su plenitud». Entiendo que el comentario de su Biblia hace esa afirmación, pero ellos también deben tener una base sobre la cual hacen la afirmación. Me gustaría saber la base. Si no pueden conectar los puntos, entonces tengo que cuestionar su interpretación. La mejor respuesta mostrará el trabajo. – usuario862

En Juan 1:16está escrito,

Y todos recibimos de su plenitud, y gracia en lugar de gracia.

καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος

Contexto literario

De primordial importancia es el significado de la palabra griega τοῦ πληρώματος (lema: τὸ πλήρωμα) en este contexto. La palabra griega τὸ πλήρωμα aparece un total de 17 veces en el Textus Receptus, pero sólo aparece una vez en el Evangelio de Juan y en las epístolas juaninas, aquí en Juan 1:16. Por lo tanto, no podemos deducir ningún otro significado de su propio uso en otras partes del mismo libro.

Análisis léxico

Thayer (p. 518) define la palabra griega πλήρωμα como sigue:

πλήρωμα, -τος, τό, (πληρόω), sept. para מְלֹא;

 1. etimológicamente tiene un sentido pasivo, lo que se llena (o se ha llenado); muy raramente en clase. Grk.: un barco, en cuanto está lleno (es decir, tripulado) de marineros, remeros y soldados; ἀπὸ δύο πληρωμάτων ἐμάχοντο, Lcian. ver. hist. 2, 37; πέντε εἶχον πληρώματα, ibid. 38. En el N. T. el cuerpo de los creyentes, como aquello que está lleno de la presencia, el poder, la agencia, las riquezas de Dios y de Cristo: τοῦ Χριστοῦ, Ef. 4:13 (véase ἡλικία, 1 c. [cf. W. § 30, 3 N. 1; B. 155 (136)]); 1:23; εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ, para que lleguéis a ser un cuerpo totalmente lleno e inundado por Dios, Ef. 3:19 [pero WH mrg. lee πληρωθῇ πᾶν τὸ πλ.].

 2. lo que llena o con lo que se llena una cosa: tan frecuentemente en la clase. Grk. fr. Hdt. down; esp. de aquellas cosas con las que se llenan los barcos, la carga y la mercancía, los marineros, los remeros, los soldados, [cf. nuestro ‘complemento’ (sin embargo, cf. Bp. Lghtft. como abajo p. 258 sq.)], (de los animales que llenaban el arca de Noé, Filón de vit. Moys. ii. §12); πλήρωμα πόλεως, los habitantes o la población que llena una ciudad, Plat. de rep. 2 p. 371 e.; Aristot. polit. 3, 13 p. 1284a, 5; 4, 4 p. 1291a, 17; al. Así en el N. T. ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, lo que llena la tierra o está contenido en ella, 1 Co. 10:26, 28 Rec. (Sal. 23 (24):1; 49 (50):12; Jer. 8:16; Ezequiel 12:19, etc.; τὸ πλήρωμα τῆς θαλάσσης, Sal. 95 (96):11; 1 Cr. 16:32); κοφίνων πληρώματα, aquellas cosas con las que se llenaron las cestas, [cestas llenas], Mc. 6:43 T Tr WH [sobre este pas. cf. Bp. Lghtft. como abajo p. 260]; también σπυρίδων πληρώματα, Mc. 8:20; el llenado (Lat. complementum) por el que se rellena un hueco, Mt. 9:16; Mc. 2:21; aquello por lo que se repara una pérdida, dicho de la recepción de todos los judíos en el reino de Dios (ver ἥττημα, 1), Ro. 11:12. De tiempo (véase πληρόω, 2 b. α.), aquella porción de tiempo por la que se completa un período antecedente más largo; de ahí la completitud, la plenitud, del tiempo: τοῦ χρόνου, Gál. 4:4; τῶν καιρῶν, Ef. 1:10 (sobre lo cual véase οἰκονομία).

 3. plenitud, abundancia: Jn. 1:16; Col. 1:19; 2:9; número completo, Ro. 11:25.

 4. i. q. πλήρωσις (véase καύχημα, 2), es decir, un cumplir, guardar: τοῦ νόμου (véase πληρόω, 2 c. α.), Ro. 13:10. Para una discusión completa de esta palabra, véase Fritzsche, Ep. ad Rom. 2. p. 469 sqq.; [esp. Bp. Lghtft. Com. on Col. p. 257 sqq.].*

Bauer y Danker (p. 830) definen la palabra como sigue:

πλήρωμα, ατος, τό (πληρόω; Eur., Hdt. et al.; ins, pap, LXX, Philo; Mel., P. 40, 279).

 1. lo que llena

(a) lo que llena (hasta) (Eur., Ion 1051 κρατήρων πληρώματα; Hippocr., Aër. 7 τὸ πλ. τῆς γαστρός. Esp. de una tripulación o carga de barcos desde Jue. 7, 12, 3; 14, 1) ἡ γῆ καὶ τὸ πλ. αὐτῆς la tierra y todo lo que hay en ella 1 Cor 10,26; 1 Cl 54,3 (ambos Sal 23,1, como también Did., Gen. 74, 8). ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα recogieron trozos (suficientes) para llenar doce cestas, doce cestos llenos de trozos Mc 6,43; cp. 8:20 (s. Ecl 4:6; EBishop, ET 60, ’48, 192s).

(b) lo que hace que algo esté lleno/completo, suplemento, complemento (Appian, Mithr. 47 §185 τὰ τῶν γυναικῶν πάντα ἐς τὸ πλήρωμα τῶν δισχιλίων ταλάντων συνέφερον) lit. del remiendo de un vestido Mt 9:16; Mc 2:21 (FSynge, ET 56, ’44/45, 26f).-Fig., perh., de la iglesia que, como cuerpo, es τὸ πλ., el complemento de Cristo, que es la cabeza Ef 1:23 (así Crisóstomo. La palabra podría entenderse en un sentido similar Pla., Rep. 2, 371e πλ. πόλεώς εἰσι καὶ μισθωτοί). Es mucho más probable que el pasaje de Ef pertenezca a

 1. lo que está lleno de algo. (Luciano, Ver. Hist. 2, 37; 38 y Polieno 3, 9, 55 la propia nave tripulada y cargada [s. 1a anterior]; Filón, Praem. 65 γενομένη πλ. ἀρετῶν ἡ ψυχὴ … οὐδὲν ἐν ἑαυτῇ καταλιποῦσα κενόν; Herm. Wr. 12, 15 Dios se llama πλήρωμα τῆς ζωῆς; 6, 4 ὁ κόσμος πλήρωμά ἐστι τῆς κακίας, ὁ δὲ θεὸς τοῦ ἀγαθοῦ; 16, 3 τ. πάντων τὸ πλ. ἔν ἐστι.-Rtzst., Poim. 25, 1) (aquello) que está lleno de aquel que etc. (así, tan temprano como Severiano de Gabala [KStaab, Pls-Kommentare ’33, 307] y Teodoreto, que consideran que es Dios quien llena la iglesia.-Cp. CMitton, ET 59, ’47/48, 325; 60, ’48/49, 320s; CMoule, ibid. 53 y Col y Phil ’57, 164-69).

 2. lo que se lleva a la plenitud o a la terminación

a) número completo (Hdt. 8, 43; 45 de naves; Aristot., Pol. 2, 7, 22 de ciudadanos; Iren. 1, 1, 3 [Harv. I 11, 11] e Hippol., Ref. 6, 38, 4 como t.t. gnóstico) τὸ πλ. τῶν ἐθνῶν Ro 11,25 (cp. Ael. Aristid. 13 p. 262 D.: πλήρωμα ἔθνους). Para 11,12, que también es clasificado aquí por muchos, s. 4 infra.

(b) suma total, plenitud, incluso (super)abundancia. (Diod S 2, 12, 2 καθάπερ ἔκ τινος πηγῆς μεγάλης ἀκέραιον διαμένει τὸ πλήρωμα=como si de una gran fuente la abundancia [del betún] permaneciera sin disminuir. Como t.t. gnóstico Iren. 1, 8, 4 [Harv. I, 73, 3]; Hipólito, Ref. 8, 10, 3-s. también a) τινός de algo πλ. εὐλογίας Χριστοῦ la plenitud de la bendición de Cristo Ro 15:29. πᾶν τὸ πλ. τῆς θεότητος la medida plena de la deidad (s. θεότης) Col 2:9; sin el gen., pero en el mismo sentido 1:19.-W. gen. para denotar al que posee la plenitud: θεοῦ πατρὸς πλ. IEph ins (s. Hdb. ad loc.). εἰς πᾶν τὸ πλ. τοῦ θεοῦ para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Ef 3,19 (s. πληρόω 1b). De Cristo: ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ J 1,16 (s. Bultmann 51, 7).-Abs. ἀσπάζομαι ἐν τῷ πληρώματι saludo en la plenitud del espíritu cristiano ITr ins.-En εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ Ef 4,13 s. μέτρον 2b.

 1. acto de cumplir las especificaciones, cumplimiento, realización (=πλήρωσις, como Eur., Tro. 824; Filón, Abr. 268 π. ἐλπίδων) τὸ πλήρωμα αὐτῶν su (el pueblo de Israel) cumplimiento (la demanda divina) Ro 11:12 (opp. παράπτωμα y ἥτημα). Pero este pasaje es considerado por muchos como perteneciente a 3a arriba. πλ. νόμου ἡ ἀγάπη 13,10 (sobre el campo semántico relativo al amor s. TSöding, ETL 68, ’92, 284-330, y Das Liebesgebot bei Paulus ’95).

 2. el estado de estar lleno, la plenitud del tiempo (πληρόω 2) τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου Gal 4,4 (s. ASP VI, 587, 34 [24/25 d.C.] τοῦ δὲ χρόνου πληροθέντος). τὸ πλ. τῶν καιρῶν Eph 1,10.-Lghtf., Col y Phlm 255-71; ARobinson, Eph 1904, 255ss; HMaVallisoleto, Christi ‘Pleroma’ iuxta Pli conceptionem: Verbum Domini 14, ’34, 49-55; FMontgomery-Hitchcock, The Pleroma of Christ: CQR 125, ’37, 1-18; JGewiess: MMeinertz Festschr. ’51, 128-41; PBenoit, RB 63, ’56, 5-44 (prisión epp.); AFeuillet, Nouvelle Revue Theol. (Tournai) 88, ’56, 449-72; 593-610 (Ef 1:23); GMünderlein NTS 8, ’62, 264-76 (Col 1:19); HSchlier, D. Brief an die Epheser4, ’63, 96-99; POverfield, NTS 25, ’79, 384-96; CEvans, Biblica 65 ’84, 259-65 (Nag Hammadi).-DELG s.v. πίμπλημι. M-M. EDNT. TW.

Tanto Thayer como Bauer/Danker afirman que se utiliza en Juan 1:16 en el sentido de plenitud, suma total o (super)abundancia.

El sustantivo griego πλήρωμα también está relacionado con el verbo πληρόω (plēroō) (Bauer/Danker, 828; Thayer, 517), así como con el adjetivo πλήρης (plērēs) (Bauer/Danker, 827; Thayer, 517). Podemos ser capaces de entender el significado de πλήρωμα si cualquiera de estas dos palabras se dan en la literatura juanina. El adjetivo griego πλήρης aparece dos veces,(1) especialmente en Juan 1:14. El verbo griego πληρόω aparece 15 veces en el Evangelio de Juan,(2), y dos veces en las epístolas juaninas.(3) Sin embargo, ninguna de estas apariciones parece estar relacionada con su uso en Juan 1:16.

Por lo tanto, procederemos a examinar la ocurrencia del adjetivo griego πλήρης en Juan 1:14.

En Juan 1:14está escrito,

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del [] unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας

El autor escribe que el Verbo encarnado, el Señor Jesucristo, estaba lleno de gracia y de verdad (πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας). No cabe duda de que el autor tenía en mente esta misma frase cuando, dos versículos después, escribió,

Y todos recibimos de su plenitud, y gracia sobre gracia.

El Señor Jesucristo estaba lleno (πλήρης) de gracia y de verdad. Por tanto, su plenitud (πλήρωμα), aquello de lo que estaba lleno, era gracia y verdad. Es, pues, de esta gracia y verdad lo que recibieron el autor y sus compañeros.

(En cuanto a la última cláusula, χάριν ἀντὶ χάριτος, o «la gracia en lugar de la gracia», es probable que haga otra pregunta relativa a ello).


Notas a pie de página

(1) Juan 1:14, 2 Juan 1:8

(2) Juan 3:29, 7:8, 12:3, 12:38, 13:18, 15:11, 15:25, 16:6, 16:24, 17:12-13, 18:9, 18:32, 19:24, 19:36

(3) 1 Juan 1:4; 2 Juan 1:12

Referencias

Bauer, Walter; Danker, Federico Guillermo. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva). 3ª ed. Chicago: University Press, 2001.

Thayer, Joseph Henry. Un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento. Nueva York: American Book, 1889.

usuario862